Wat geloven wij?

Wij geloven
In Jezus Christus

Hier kunt u lezen waarin en in Wie wij geloven. Daaronder staat een toelichting op onze uitgangspunten, en daarna een visie die beschrijft op welke manier wij gemeente willen zijn.


#1

In één God, de Schepper, Onderhouder en Voleinder van hemel en aarde. Hij is Geest, Eén in wezen, van eeuwigheid bestaande in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij is eeuwig, onveranderlijk, alwetend, almachtig, alomtegenwoordig, oneindig in liefde, waarheid en trouw, volmaakt in wijsheid, rechtvaardigheid en heiligheid.

Bijbelteksten

Deut. 6:4; Gen. 1:1; Hebr. 1:3; Matt. 13:40; Joh. 4:24; Jes. 44:6; Matt. 3:16, 17; 28:19; 1Kor. 12:4-6; 2Kor. 13:13; Joh. 5:23, 10:28-29, 14:6-7, 17, 23; Ps. 93:2, 102:27, 28, 139:1-3,7-12; Gen. 17:1; Ex. 34:6; 1Joh. 4:8; Ps. 40:12, 36:6; Rom. 11:33; Ps. 71:19; Jes. 6:3.

#2

In Jezus Christus, onze Heer, de eniggeboren Zoon van God, Die, ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, waarachtig God en waarachtig mens is. Wij geloven dat Hij, als enige Middelaar, om ons met God te verzoenen, als een zondeloos Offer, gekruisigd en gestorven is, dat Hij lichamelijk is opgestaan uit de dood en is opgevaren naar de hemel, waar Hij nu zit aan de rechterhand van God de Vader. Wij geloven dat Hij zal terugkeren op de wolken in heerlijkheid om Zijn gemeente tot Zich te nemen en in het huis van de Vader te brengen. Na een tijd van grote verdrukking zal Hij met Zijn Gemeente terugkomen op de aarde, op de Olijfberg, om Israël te verlossen en Zijn vrederijk op te richten en bij de voleinding van de wereld de ongelovigen te oordelen.

Bijbelteksten

Joh. 1:14, 18; Matt. 1:20; Luk. 1:27, 34 en 35; Joh. 1:1; Joh. 14:6; Hebr. 1:3; Rom. 8:3; Hebr. 2:14; Joh. 1:14; 1Tim. 2:5; 2 Kor. 5:19,21; 1 Kor. 15:4; Luk. 24:39; Joh. 20:27; Hand. 1:9; Efez. 1:19; Hebr. 1:13; Matt. 24:30; 1 Thess. 4:14-16; Joh. 14:2, 3; Matth. 24: 21, 22; Hand. 1:11; Zach. 14:4; Koll. 3:4; Openb. 20:4, 5, 20:11-15.

#3

In de Heilige Geest, Die levend maakt door Zijn werk van wedergeboorte en heiliging, Die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Bij de wedergeboorte wordt men gedoopt in de Heilige Geest en daardoor opgenomen in het lichaam van Christus, de gemeente. Hij wil iedere gelovige verzegelen, vervullen, in de waarheid leiden, kracht verlenen en vrucht doen dragen tot eer van God. We geloven in alle gaven van de Heilige Geest.

Bijbelteksten

Joh. 14:16, 17, 26, 3:3-6; Joh. 16:8-11; Rom. 8:5-6; Efez. 1:13; 1 Kor. 12:13; Efez. 5:18; Joh. 16:13; Gal. 5:22.

#4

Dat de gehele Bijbel (de 66 boeken van het Oude - en Nieuwe Testament) het Woord van God is, geïnspireerd door de Heilige Geest en daarom een onfeilbare openbaring, de Bron van ons leven en het hoogste en enig gezag voor geloof en leven, die geen aanvullende openbaring behoeft.

Bijbelteksten

Deutr. 12:32; Joh. 17:17; 2 Tim. 3:16; 2 Petr. 1:21; Openb. 22:18-19

#5

Dat de mens, naar het beeld van God geschapen, door eigen schuld uit zijn zondeloze staat gevallen is, en dat daardoor in Adam allen gezondigd hebben en verloren zijn, niet in staat zichzelf te redden. Wij geloven dat de Bijbel een eeuwige straf leert voor hen die zich tijdens hun leven niet bekeren.

Bijbelteksten

Gen. 1:26-28; Gen. 3; Rom. 5:12, 19, 3:9-20, 23; Efez. 2:1; Gal. 2:16; Rom. 7:14-23; Matt. 13:42, 25:41, 46; Luk. 13:28, 16:23-26; 2 Thess. 1:9; Hebr. 10:27; Openb. 20:15, 21:8.

#6

Dat de mens alleen door genade gered wordt, niet door verdiensten, maar door het geloof in Christus; niet uit werken, maar op grond van het plaatsvervangend sterven van Christus. Alleen het Bloed van Jezus Christus, Gods Zoon reinigt van alle zonden. Wie persoonlijk Jezus Christus aanneemt als zijn of haar Zaligmaker en erkent als zijn of haar Heer, met andere woorden; zich tot Hem bekeert, wordt wederom geboren; is behouden en heeft eeuwig leven.

Bijbelteksten

Rom. 1:16, 17, 3:22-24, 28, 4:5, 16, 5:1; Gal. 2:16, 21, 3:10-14; Efez. 2:4-10; Fil. 3:9; Kol. 1:20; 2 Kor. 5:21; 1Joh. 1:7; Joh. 3: 15,16,17.

#7

Dat satan, een gevallen aartsengel is, die samen met de overige gevallen engelen (demonen) de tegenstander van God is. Hij is de veroorzaker van de zondeval van de mens en probeert nog altijd de mens met leugens tot zonde te verleiden. De bestemming van de satan en zijn demonen is de hel, de poel van vuur en de eeuwige straf.

Bijbelteksten

Ezech. 28:12-19; Jes. 14:12-17; Gen. 3:1-5, 14; Job 1:6-12; Matt. 4:1; Joh. 8:44; 2 Kor. 11:14; 1 Petr. 5:8-10; Openb. 20:1, 10.

#8

Dat, na het duizendjarig rijk, alle doden lichamelijk zullen opstaan, de gelovigen om het eeuwige leven binnen te gaan, de ongelovigen om veroordeeld te worden tot de eeuwige straf. De volgorde zoals wij die zien in Gods Woord is:

 • Vele tekenen die van de spoedige komst van de Here Jezus spreken.
 • De plotselinge opname van de gemeente.
 • De openbaring van de antichrist en de grote verdrukking.
 • Israël in het nauw gedreven en de roep om verlossing.
 • De wederkomst van Christus met Zijn gemeente.
 • De vestiging van het duizendjarig vrederijk op aarde vanuit Jeruzalem in Israël, het centrum van de wereld in de komende tijd.
 • Het laatste oordeel.
 • Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Bijbelteksten

Luk. 21: 5-36; 1 Kor. 15:23; 1 Thess. 4:14-18; Kol. 3: 4; Openb. 13: 11-18; Zach. 12, 14: 6; Joh. 5:29, 11:24-26; Rom. 8:11; Openb. 20:4, 12-14, 21: 1-8.

#9

Dat Jezus Christus de geloofsdoop door onderdompeling en het avondmaal heeft ingesteld: de doop als getuigenis van de vereniging van de gelovige met Christus in Zijn dood en opstanding en het afleggen van het eigen ik; het avondmaal ter gedachtenis, als teken van het nieuwe verbond voor de gemeente, als verkondiging van Jezus’ dood aan het kruis, Zijn opstanding en de verwachting van Zijn wederkomst.

Bijbelteksten

Matt. 28:19; Hand. 2:38, 41; Rom. 6:3-4; Gal. 3:27; Matt. 26:26-28; Marc. 14:22-24; Luk. 22:19, 20; 1 Kor. 11:23-29.

#10

Dat de gemeente van Jezus Christus gevormd wordt door hen die Hij uit de wereld riep, die Zijn naam gelovig belijden, die door Zijn bloed gereinigd en door Zijn Geest wedergeboren zijn. Allen die tot de Gemeente behoren zijn geroepen om van Hem te leren nederig en zachtmoedig te zijn en een heilig leven te leiden; vervuld te zijn met de Heilige Geest, zich te onthouden van alles wat God onteert en zich te wijden aan alles wat God verheerlijkt. De gemeente heeft de opdracht het evangelie wereldwijd te verkondigen.

Bijbelteksten

Hand. 2:38-42; 1 Kor. 12:13, 27; Fillip. 2: 3,4,5; Ef. 1:13-14; 1 Petr. 2:9-10; 2 Kor. 6:14, 7:1; Efez. 5:15-21; Kol. 1:9-11; 1 Thess. 4:3, 5: 23; Titus 3:8; 1 Petr. 1:13-16; Matt. 28:19.

Toelichting op onze uitgangspunten

Wij zijn er ons van bewust dat onder bijbelgetrouwe christenen allerlei verschillen in inzicht bestaan over diverse geloofszaken. De volgende overtuigingen en theologische standpunten geven het karakter en de kleur van de plaatselijke gemeente weer. Deze standpunten zijn van belang, vooral wat betreft het harmonieuze en praktisch functioneren van de gemeente. (Bijvoorbeeld het onderricht van jonge gelovigen, ordelijke en opbouwende samenkomsten, enz.)

 • De zekerheid van behoud en volharding der heiligen
  Wedergeboren christenen mogen weten dat ze kinderen van God zijn en dat God hen bewaart voor eeuwige afval. Om Zijn kinderen te bewaren gebruikt God allerlei middelen, onder meer de ernstige waarschuwingen en vermaningen dat de gelovigen ernst moeten maken met hun trouw aan de Heer.

 • Gebed
  In de Naam van de Here Jezus mag God als Vader worden aangeroepen. Zo ook de Zoon, Jezus Christus (Neh. 8:7; Matth. 2:2; Joh. 4:23, 24; Rom. 8:15; Rom. 15:6; Ef. 2:18; 1 Petr. 1:3; Hebr. 1:6; Openb. 4:8, 11). God de Heilige Geest komt ons hierbij te hulp. (Rom. 8:26). Bidden tot de Heilige Geest, los van de Drieëenheid, kunnen we in de Bijbel niet vinden.

 • Broeders en zusters in de gemeente
  Zowel broeders als zusters moeten in staat worden gesteld hun geestesgaven in te zetten tot stichting, opbouw en toerusting van de gemeente. Verantwoordelijkheden die aanleiding geven tot gezag over broeders worden door God enkel aan broeders toevertrouwd. Dit is vooral van toepassing, volgens 1Tim. 2:11-12, op de volgende twee terreinen: 1) de leiding van de gemeente, in het ambt van oudste, 2) gezaghebbend onderwijs in de gemeente. We kiezen ervoor zusters niet te laten prediken tijdens de eredienst. Ze kunnen wel bidden, een getuigenis of profetie doorgeven en ook samen met haar man de zangleiding hebben tijdens de eredienst.

 • De doop in de Heilige Geest
  De doop in de Heilige Geest vindt plaats bij de wedergeboorte, waardoor men de Heilige Geest ontvangt en wordt ingelijfd in het lichaam van Christus (1 Kor.12:13). Er is geen aparte doop in de Heilige Geest als tweede ervaring, maar wel: “Wordt vervuld met de Heilge Geest “(Efz.5:18). De vervulling wil de Heer geven en wij moeten er naar staan. Er is geen veroordeling voor wie in Christus Jezus is (Rom. 8:1), daarom geen doop in vuur, wat oordeel inhoudt (Math. 3:11,12) . Wel kan een gelovige gelouterd en beproefd worden (1 Petr. 4:12).

 • De geestesgaven
  De geestesgaven worden door God toebedeeld zoals Hij wil (1 Kor.12: 1,18). Hij voorziet iedere gelovige van één of meer gaven. Deze geestelijke gaven worden ontwikkeld en gebruikt tot opbouw van het lichaam van Christus. Wat betreft:

  Relatie gaven en het geestelijk leven
  Geen enkele gave maakt de ontvanger ervan geestelijker dan andere gelovigen. De gave van spreken in tongen is nooit het enige of het noodzakelijke teken van de doop in- noch van de vervulling met de Heilige Geest.

  Ziekte en genezing
  Wij geloven dat God mensen op wonderbare wijze kan genezen, als ook door een natuurlijk proces of via medicijnen. Ondanks dat wij geloven in genezing op gebed of na zieken-zalving, houden wij geen aparte (genezings-)diensten waarin genezing centraal staat. Wij geloven dat de volledige verlossing van het lichaam van ziekte en dood wacht tot de voltooiing in de opstanding.

  Profetie
  Daar profetieën worden beschouwd als gezaghebbende woorden van God, moet de echtheid ervan getoetst kunnen worden, onder meer door de leiding van de gemeente, in het licht van het Woord van God. Profetie spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend. (1 Kor. 14:3).

  Tenslotte
  De mogelijkheid tot uitoefening van de gaven van genezingen, werking van krachten, profetie, tongen en vertaling van tongen is aanwezig, maar volgens de richtlijnen van de Bijbel zoals we die vooral terugvinden in 1 Korinthe 14. In elk geval kunnen deze gaven niet als geestelijker of belangrijker dan de andere geacht worden.

Missie & Visie

Onze missie is dat waar we ons toe geroepen weten, namelijk: de Here Jezus vinden, volgen, verkondigen en verwachten. We willen graag een gemeente van toegewijde volgelingen van de Here Jezus Christus zijn, die onder de leiding van de Heilige Geest:

 • leven naar Bijbelse normen,
 • God verheerlijken,
 • elkaar dienen en voor elkaar zorgen met onze gaven en talenten,
 • door onze uitstraling buitenstaanders tot de Here Jezus trekken.


Leven in de gemeente, Gods huisgezin, betekent:

 • elkaar liefhebben zoals de Here Jezus ons liefheeft,
 • elkaar vergeven zoals de Here Jezus ons vergeeft,
 • elkaar aanvaarden zoals de Here Jezus ons aanvaardt,
 • elkaar verdragen zoals de Here Jezus ons verdraagt,
 • elkaar opbouwen zoals de Here Jezus ons opbouwt,
 • elkaar bevestigen zoals de Here Jezus ons bevestigt,
 • elkaar eer bewijzen zoals de Here Jezus ons eer bewijst.